Algemene Voorwaarden

Artikel 1

De factuur dient betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum. Indien het gaat over de aankoop van goederen dient het vermelde voorschot betaald te worden voor installatiedatum. Het resterende bedrag dient betaald te worden binnen de 5 kalenderdagen na installatiedatum tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de verkoopovereenkomst.

Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 75) als schadebeding.

Artikel 2

De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs vermeerderd met de kosten en interesten.

Artikel 3

Elke betaling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.

Artikel 4

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 5

In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 6

Door de in ontvangst name of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de maand na het ontdekken ervan aan de verkoper schriftelijk melden, dit geldt enkel en alleen indien de koper het volledige factuurbedrag op de voorop gestelde datum voldaan heeft. Vitaleau staat niet garant voor waterschade.

Artikel 7

Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te gebeuren. In geval van annulering is de klant het voorschot verschuldigd aan de verkoper. Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken zal de klant het betaalde bedrag binnen de 14 kalenderdagen terug betaald krijgen.